Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “ BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP TRƯỜNG

31-03-2021

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Lý Trạch, ngày 11 tháng 3 năm 2021

           Số 03/KH-MN

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI “ BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP TRƯỜNG

 

Căn cứ kế hoạch số 308/PGD-ĐT ngày 22/9/2020 của PGD&ĐT huyện Bố Trạch về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 04/KH- TrMN ngày 08 tháng 10 năm 2020 của trường Mầm Non Lý Trạch về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của nhà trường. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “ Bé tập làm nội trợ” năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua hội thi tuyên truyền sâu rộng cho các bậc cha mẹ và cộng đồng về nội dung giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình, mục tiêu giáo dục mầm non;

- Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm để củng cố những kiến thức về dinh dưỡng, giáo dục ý thức tự chăm sóc, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe;

- Giáo dục kỷ năng hợp tác phối hợp trong các hoạt động tập thể và thái độ yêu lao động;

- Thông qua kết quả hội thi đánh giá công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ về kỷ năng sống tại các lớp mẫu giáo, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và rèn kỷ năng sống cho trẻ trong thời gian tiếp theo.

2. Yêu cầu:

Hội thi tổ chức với hình thức các hoạt động trãi nghiệm tập thể, đảm bảo an toàn, phù hợp với hứng thú và khả năng tham gia của trẻ;

Trẻ tham gia hội thi với tinh thần tự nguyện, vui vẻ, không bị áp lực.

II. THÀNH PHẦN- NỘI DUNG- HÌNH THỨC

1.Đối tượng, số lượng tham gia

1.1 Đối tượng:

- Giáo viên và học sinh lớp 5 tuổi.

1.2  Số lượng:

- Giáo viên: 02

- Học sinh: 07

2 Nội dung thi:  Gồm 3 phần

2.1  Màn chào hỏi ( 3 điểm)

Bằng nhiều hình thức như thơ, ca, hò, vè, múa, hát nhằm giới thiệu những đặc điểm riêng, những thông tin nổi bật về trường, lớp về các thành viên của đội…vvv

2.2  Bé  nhanh, bé khỏe (3 điểm)

- Chơi trò chơi ( chuyển thực phẩm về kho)

2.3 Bé trổ tài

- Làm và trình bày mâm bánh

3. Hình thức thi:

3.1 Màn chào hỏi

- Tất cả các thành viên trong đội đều được tham gia cùng nhau giới thiệu về đội mình bằng nhiều hình thức như: như thơ, ca, hò, vè, múa, hát nhằm giới thiệu những đặc điểm riêng, những thông tin nổi bật về trường, lớp về các thành viên của đội…vvv

- Thời gian: 5 phút

3.2  Bé nhanh, bé khỏe  (Phần chơi này dành riêng cho trẻ)

- Cô tổ chức cho trẻ chơi “ chuyển thực phẩm về kho”

+ Cách chơi: Trẻ nhặt thực phẩm đặt vào rá và đội trên đầu tiến hành đi qua  các điểm zic zắc sau đó đem về đích đặt rổ xuống lấy thực phẩm ra bỏ vào nơi quy định và chạy về đem rổ cho bạn để bạn thực hiện sau đó về đứng cuối hàng ( lưu ý: nếu thực phẩm bị rơi giữa đường thì không được đi tiếp mà phải chạy về điểm xuất phát để thực hiện lại )

+ Luật chơi: Trong vòng 1 bản nhạc đội nào làm nhanh và có nhiều thực phẩm nhất thì được 3 điểm, đội nào ít thực phẩm hơn thì được 2 điểm, đội nào ít nhất thì được 1 điểm.

3.3  Bé trổ tài

- Cô và trẻ cùng làm và trình bày một mâm bánh

+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khi làm

+ Thể hiện được kỷ năng và phối hợp tốt trong quá trình hoạt động nhóm

+ Trưng bày đẹp đảm bảo thẩm mỹ và giới thiệu về cách làm củng như ý nghĩa của món bánh.

- Thời gian: 60 phút

- Thang điểm:

+  Bảo đảm vệ sinh ATTP (1 điểm)

+  Kỷ năng thực hiện (2 điểm)

+ Trình bày  (1 điểm)

III. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM- KINH PHÍ

1. Thời gian: Vào ngày 19 tháng 3 năm 2021

2. Địa điểm: Tại trường MN Lý Trạch

3. Kinh phí:  Chi từ ngân sách chi thường xuyên của nhà trường, quỷ hội trường

IV. KHEN THƯỜNG

1. Cơ cấu giải thưởng: 1 Giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

2. Dự kiến mức thưởng: Giải nhất: 250.000đ; Giải nhì: 200.000đ; Giải ba: 150.000đ

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ hội thi, triển khai hội thi đúng thời gian quy định.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Nghiên cứu kế hoạch và triển khai kế hoạch cho các lớp 5 tuổi

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch của các khối lớp.

3. Đối với giáo viên:

- Thành lập đội thi, nộp danh sách về trường trước 2 ngày khi hội thi diễn ra

- Tổ chức tập luyện cho trẻ thi đạt kết quả cao.

- Chấp hành nghiêm thúc mọi quy định của BTC trong quá trình tham gia hội thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “ Bé tập làm nội trợ” cấp trường của trường MN Lý Trạch.

 

Nơi nhận:                                                               Hiệu trưởng

Tổ chuyên môn

           Lưu văn phòng    

 

                                                                                    Phan Thị Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:  15  /QĐ-HT                                         Lý Trạch, ngày 11  tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v tổ chức hội thi  “Bé tập làm nội trợ” cấp trường

m học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

 

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TMN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của trường mầm non Lý Trạch về việc hướng dẫn Hội thi “Bé tập làm nội trợ” năm học 2020 – 2021;

Xét tình hình thực tế của đơn vị;

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tổ chức hội thi “ Bé tập làm nội trợ ” cấp Trường năm học 2020 – 2021 tại trường Mầm non Lý Trạch  vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Thời gian thi bắt đầu từ  8h phút đến 10h00 phút cùng ngày.

          Điều 2. Số lượng học sinh tham gia là 21 cháu 5 tuổi có danh sách kèm theo

                      Số lượng giáo viên tham gia là 06 cô dạy lớp 5 tuổi có danh sách kèm theo

          Điều 3. Văn phòng trường MN, các tổ chuyên môn, bộ phận kế toán và các thành viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

                                                                                               Phan Thị Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số: 16 /QĐ-HT                                        Lý Trạch, ngày 11 tháng 3  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban giám khảo hội thi “Bé tập làm nội trợ”

cấp trường năm học 2020 - 2021

 

 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

 

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TMN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của trường mầm non Lý Trạch về việc hướng dẫn Hội thi “Bé tập làm nội trợ” năm học 2020 – 2021;

Căn cứ quyết định số 15 ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc tổ chức hội thi “ Bé tập làm nội trợ”;

Xét khả năng công tác của cán bộ và tình hình thực tế của đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban giám khảo hội thi “Bé tập làm nội trợ” cấp Trường năm học 2020 - 2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà: Phan Thị Thơm    - Hiệu trưởng    - Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Thoài        - Phó Hiệu trưởng   - Phó trưởng ban

3. Bà: Lê Thị Thơm        - Phó Hiệu trưởng   - Thành viên- Thư ký

Điều 2: Ban giám khảo hội thi có trách nhiệm làm việc khách quan, chí công vô tư, đảm bảo Hội thi diễn ra được công bằng và thành công tốt đẹp, tự giải nghệ sau khi hội thi kết thúc.

Điều 3. Các tooe chuyên môn và các ông bà có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

                                                                                               Phan Thị Thơm

 

 

 

    

PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Số:  17   /QĐ-HT                                            Lý Trạch, ngày 19 tháng 3  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng hội thi “Bé tập làm nội trợ”

cấp trường năm học 2020 - 2021

 

 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

 

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TMN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của trường mầm non Lý Trạch về việc hướng dẫn Hội thi “Bé tập làm nội trợ” năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kết quả  của hội thi;

Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay quyết định khen thưởng cho 3 tập thể đạt giải trong hội thi “ Bé tập làm nội trợ” Năm học 2020-2021.( Có danh sách kèm theo)

 

 

 

 

Điều 2.  Mức thưởng được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021

Điều 3. Bộ phận văn phòng và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

                                                                  

                                                                               Phan Thị Thơm

 

 

         

 

 

 

 

  

 PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

THAM GIA HỘI THI “ BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP TRƯỜNG LỚP lỚN 1

NĂM HỌC: 2020-2021

                                                                          

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Kim Nhung

GV

 

2

Lê Thị Hà Ny

GV

 

3

Lê Minh Quân

HS

 

4

Lê Thành Nhân

HS

 

5

Lê Văn Tuấn Kiệt

HS

 

6

Phan Tấn Khải

HS

 

7

Nguyễn Lê Bảo Khanh

HS

 

8

Lê Hồ Quỳnh Anh

HS

 

9

Hoàng Dương Đan Lê

HS

 

 

 

                                                                                  Người lập

 

 

                                                                                Lê Thị Hà Ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

THAM GIA HỘI THI “ BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP TRƯỜNG LỚP lỚN 2

NĂM HỌC: 2020-2021

                                                                          

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bàng Thị Thanh Huyền

GV

 

2

Nguyễn Thị Hạnh

GV

 

3

Nguyễn Thanh Hà

HS

 

4

Trần Bảo Ngọc

HS

 

5

Lê Bảo Châu

HS

 

6

Lê Tài Sơn Hải

HS

 

7

Nguyễn Quang Lê Vinh

HS

 

8

Nguyễn Ngọc Nhật Thiên

HS

 

9

Lê Ngọc Vân Nhi

HS

 

 

 

                                                                                  Người lập

 

 

 

                                                                       Bàng Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

THAM GIA HỘI THI “ BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP TRƯỜNG LỚP lỚN 3

NĂM HỌC: 2020-2021

                                                                          

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Tình

GV

 

2

Hoàng Thị Hoa

GV

 

3

Lê Quốc Huy

HS

 

4

Lê Bảo Trân

HS

 

5

Lê Thiên Ân

HS

 

6

Lê Đan Thanh

HS

 

7

Lê Hoàng Yến

HS

 

8

Nguyễn Quang Vinh

HS

 

9

Nguyễn Tâm Nhân

HS

 

 

 

                                                                                  Người lập

 

 

                                                                              Hoàng Thị Hoa


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn