Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

17-11-2019

    PHÒNG GDĐT BỐ TRẠCH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 18 /KH-TMN                                  Lý Trạch, ngày 02 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

 

Thực hiện công văn số 359/PGDĐT- GDMN ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về  việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường MN Lý Trạch.

Trường MN Lý Trạch xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Mục đích Hội thi

  Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp  trường bậc học Mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non;

 Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

Hội thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả về Giáo dục Mầm non.

          2. Yêu cầu Hội thi

Hội thi tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non.

3. Nội dung thi

a. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất;

   b. Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 

          Giới hạn ôn tập phần thi lý thuyết như sau:

           Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN ;

           Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ban hành kèm Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT;

           Chương trình giáo dục Mẫu giáo ban hành kèm Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT có sửa đổi.

           Chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ trong trường

           Chuyên đề xây dựng MT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

            Bộ tiêu chí xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm

             c.Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

            Mỗi giáo viên thực hành 01 hoạt động do BTC quy định bằng hình thức bốc thăm.

4. Hình thức thi

a. Phần điều kiện: Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi 01 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong 2 năm học gần nhất, có nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học nhà trường.

Những giáo viên đủ điều kiện ở phần này sẽ được Ban tổ chức thông báo để tham gia những phần thi sau.

b. Phần thi hiểu biết: Giáo viên thực hiện bài thi viết dưới dạng tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

  c. Phần thi thực hành: Giáo viên tổ chức 01 hoạt động thực hành tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó.

5. Đối tượng, điều kiện tham gia Hội thi

 - Là giáo viên trong biên chế đang trực tiếp giảng dạy tại trường, đã đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường 02 năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

- Có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp trường đánh giá Đạt.

6. Số lượng

- 14/18 giáo viên tham gia (1 giáo viên lớn tuổi được miển, 2 giáo viên nghĩ sinh, 1 giáo viên xin nghĩ không lương).

  7. Hồ sơ dự thi và thời gian tổ chức

 Thời gian tổ chức: 3 ngày ( từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018)

           8. Cách thức chấm điểm, đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

- Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên dự thi được đánh giá theo thang điểm 10. Nếu đạt từ 6 điểm trở lên thì giáo viên được thi phần kiểm tra năng lực.

          - Bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết được đánh giá thang điểm 10. Nếu đạt từ 8 điểm trở lên thì giáo viên được tiếp tục thi phần thực hành dạy.

          -  Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non, được đánh giá thang điểm 10. Mỗi bài thi thực hành có 3 giám khảo chấm điểm độc lập.

* Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các Giám khảo trong Hội đồng thi.

* Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

1. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định

2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

3. Các bài thi thực hành phải đạt từ 8 điểm trở lên.

            9. Tổ chức thực hiện

          a. Nhà trường:

Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo; chuẩn bị các điều kiện để chỉ đạo, tổ chức triển khai Hội thi.

          b. Tổ chuyên môn:

- Nghiên cứu kế hoạch này để bồi dưỡng cho giáo viên  tham gia Hội thi đạt hiệu quả cao.

Trường yêu cầu đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách các khối chuyên môn và các giáo viên  triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên.

                                                               

Nơi nhận:                                                                          Hiệu trưởng

                                                                                                                  

- Lưu: VT, TCM.                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                          Phan Thị Thơm

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn