Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

27-01-2021

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH    

TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                             ***

       Số:  …/KH-MNLT

                    Lý Trạch, ngày 27 tháng 01  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

          Thực hiện Kế hoạch Số 27/KH-PGD & ĐT ngày 25/01/2021 của phòng GD và ĐT Bố Trạch về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Trường MN Lý Trạch xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

  - Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc trong việc phòng chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường.
 - Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục.

         - Phát huy vai trò của đội ngũ CBGL-GV-NV trong việc quản lý nhà trường về hoạt động giáo dục, qua đó tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh PCTN, từng bước hình thành văn hóa PCTN trong lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

       - Xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời. có hiệu quả các cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN đến CBQL-GV-NV trong nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện PCTN. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong nhà trường, làm cho mọi hoạt động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.

 

 

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

- Quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật PCTN năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN đến CBGVNV được biết và thực hiện.

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nói đi đôi với làm gắn với việc làm cụ thể của cán bộ, viên chức lao động trong nhà trường.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp  với các quy định hiện hành của Nhà nước, việc chi tiêu phải bám sát quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tuyên truyền giáo dục, phổ biến luật về PCTN trong trường được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, phù hợp thông qua các cuộc hội đồng sư phạm, các

hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên môn.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan

- Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại Điều 23 luật Phòng chống tham nhũng, bao gồm:

       + Công khai trong công tác tuyển sinh.

        + Công khai việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, việc thu chi, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của nhà trường, công tác mua sắm thiết bị và nâng cấp CSVC, các nguồn đầu tư xã hội hóa giáo dục, dự án hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể đối với đơn vị.

         - Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

         - Công khai quy hoạch cán bộ, hợp đồng lao động, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của đơn vị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính, công tác quy hoạch cán bộ, phân công công tác, công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và thường xuyên phối hợp với thanh tra nhân dân tự kiểm tra nội bộ trường học để tự chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót, hạn chế.

c) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

- Xây dựng và tổ chức quán triệt những nội quy, quy định, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của ngành và đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ được giao của CBGVNV.

- Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV

trong nhà trường. Thực hiện nghiêm quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng,

 kiểm soát xung đột lợi ích tại đơn vị.                    

d) Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng

 công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đơn vị. Nâng cao chất lượng

 hoạt động của trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số theo quy định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố

cáo theo thẩm quyền được giao (nếu có).

đ) Minh bạch tài sản, thu nhập

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định

của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Báo cáo và nộp hồ sơ kê khai đúng thời gian quy định.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu tại đơn vị  trường học trong công tác phòng, chống tham nhũng:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chỉ đạo công tác PCTN, thường xuyên kiểm tra, giám sát chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện tham nhũng. Đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

4. Công tác kiểm tra và xử lý hành vi tham nhũng:

- Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, việc quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, tài sản cơ quan, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CBGVNV trong đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân có vi phạm.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong công tác PCTN. Đặc biệt, Thanh tra nhân dân cần xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức giám sát thường xuyên hoạt động của nhà trường nhằm phát hiện, ngăn ngừa, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2021 của đơn vị.

2. BCH Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai kế hoạch thực hiện, tích cực phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt việc PCTN, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định của Luật PCTN.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng.

Trên đây là kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 của trường mầm non Lý Trạch. Ban chỉ đạo PCTN của trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

 

*Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Bố Trạch.

- BGH, công đoàn và các tổ;

- Website của đơn vị;

- Lưu VT.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Phan Thị Thơm

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn