Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

06-04-2019

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:  …/ KH- TMN

                                                                     Lý  Trạch, ngày 23 tháng 04  năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 1. Mục đích tự đánh giá:

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 1. Phạm vi tự đánh giá:

Trường mầm non triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

 1. Hội đồng tự đánh giá
 2. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số …/QĐ-MNHT ngày 02 tháng 04 năm 2019 của  Trường Mầm non Hòa TrạchHội đồng gồm có 09 thành viên

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Phan Thị Thơm

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

 

2

Lê Thị Thoài

P.Hiệu trưởng

P. Chủ tịch hội đồng

 

3

Nguyễn Thị Duyên

Kế toán

Thư ký hội đồng

 

4

Lê Thị Phương Thảo

TPCM

Uỷ viên hội đồng

 

5

Lê Thị Thơm

P. Hiệu trưởng

Uỷ viên hội đồng

 

6

Hoàng Thị Hoa

TPCM

Uỷ viên hội đồng

 

7

Lê Thị Lệ Hằng

Bí thư chi đoàn

Uỷ viên hội đồng

 

8

Lê Thị Thu Hường

 Y t

Uỷ viên hội đồng

 

9

Lê Thị Trang

GV

Uỷ viên hội đồng

 

 

 1. Nhóm thư ký và các nhóm công tác
 2. a) Nhóm thư ký

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Duyên

Kế toán

2

Lê Thị Thu Hường

Y tế

3

Lê Thị Lệ Hằng

Bí thư chi đoàn

 1. c) Các nhóm công tác

Tên nhóm

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

 PhanThij Thơm

Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Duyên

Kế toán

Thư ký nhóm 1

Lê Thị Trang

             GV

Thành viên

Nhóm 2

Lê Thị Thoài

PHT

Nhóm trưởng

Lê Thị Thu Hường

Y tế

Thư ký nhóm 2

Lê Thị Phương Thảo

TTCM

Thành viên

Nhóm 3

Lê Thị Thơm

TTCĐ

Nhóm trưởng

Lê Thị Lệ Hằng

Bí thư chi đoàn

Thư ký nhóm 3

Hoàng Thị Hoa

TTCM

Thành viên

 1. Phân công thực hiện nhiệm vụ
 2. a) Nhiệm vụ của nhóm thư ký:

Giúp việc Hội đồng tự đánh giá; thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

 1. b) Nhiệm vụ của nhóm công tác

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

NHÓM 1

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Phan Thị Thơm

 

Nguyễn Thị Duyên

 

Lê Thị Trang

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

Lê Thị Hà Ny

 

NHÓM 2

2

1,2,3

Lê Thị Thoài

 

3

1,2,3,4,5,6

Lê Thị Thu Hường

 

Lê Thị Phương Thảo

 

     Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

NHÓM 3

4

1,2

Lê Thị Thơm

 

5

1,2,3,4

Lê Thị Lệ Hằng

 

      Hoàng Thị Hoa

 

 

IV. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

* Lần 1: Ngày 22/3/2019

+ Thành phần: Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, 1 TTCM

+ Nội dung tập huấn:

- Tài liệu lưu hành nội bộ

- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

- Công văn Số: 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

* Lần 2: ngày 24/3/2019

+ Thành phần: Can bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường

+ Nội dung, chương trình tập huấn

- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

- Công văn Số: 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

- Phân công nhóm công tác và hướng dẫn các nhóm cách làm các tiêu chuẩn được phân công.

V. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,…) và thời điểm cần huy động/cung cấp

 1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các nguồn lực cần huy động/cung cấp

Thời điểm cần huy động

 

1. Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2018-2019 được UBND xã và Phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Kế hoạch hoạt động, nghị quyết của Hội đồng trường

- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác

- Quyết định thành lập Hội đồng trường

- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng trường

Tháng 4/2019

 Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

- Quyết định thành lập chi bộ của Đảng ủy xã Lý Trạch; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, phó bí thư chi bộ

- Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành CĐCS

- Kế hoạch, biên bản họp chi bộ và CĐCS

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

 

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT

- Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.

- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

 

- Duy trì số lượng trẻ hiện có trong trường.

- Các lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.

- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 97%

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

 

- Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản

- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.

- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm

-Thực hiện điều chuyển tài sản sau sáp nhập đúng theo quy định

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường

- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

- Có kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường

- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động giáo dục ở tất cả các độ tuổi.

Tháng 4/2019

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà  trường

- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

Tháng 4/2019

 Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

 

- Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.

- Xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong nhà trường.

- Có kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Tháng 4/2019

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

- Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT

- Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH

- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT

Tháng 4/2019

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

 

- Ban hành Quyết định phân công giáo viên

- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo

- Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN

Tháng 4/2019

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

 

- Ban hành Quyết định phân công nhân viên

- Tiếp nhận đủ số lượng nhân viên theo qui định

- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.

-Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tháng 4/2019

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

- Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.

- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng

Tháng 4/2019

 

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

- Phòng sinh hoạt chung  sắp xếp gọn gàng.

- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.

- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp

Tháng 04/2019

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị

 

- Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.

- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.

- Sắp xếp nhà để xe  hợp lý ngay ngắn.

Tháng 04/2019

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn

- Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn.

Tháng 4/2019

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Khảo sát và lên kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.

- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.

- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.

Tháng 4/2019

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

- Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tháng 4/2019

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

- Tổ chức họp kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.

Tháng 4/2019

 

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;

- Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân thị trấn nông trường trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực.

Tháng 4/2019

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

 

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

- Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo qui định.

-Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.

Tháng 4/2019

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

 

-  Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.

- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.

Tháng 03/2019

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD

 

Tháng 4/2019

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục

- Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.

- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề  theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.

- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.

- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.

Tháng 4/2019

 

VI. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

VII. Thời gian và nội dung hoạt động

Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi trường xác định thời gian thực hiện phù hợp để hoàn thành hoạt động TĐG. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian và nội dung hoạt động triển khai thực hiện hoạt động TĐG:

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 1

Từ 25/3

Đến 29/3/2019

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

4. Lập kế hoạch TĐ và Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

 

Tuần 2 - 3

Từ 01/4

Đến 12/4/2019

 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí
 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng

Tuần 4 - 5

Từ 15/4

Đến 26/4/2019

1.. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

2. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6

Từ 15/4

Đến 26/4/2019

1. Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

2. Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng)

Tuần 7

Từ 29/4

Đến 3/5/2019

1. Dự thảo báo cáo TĐG.

2. chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

Tuần 8

Từ 06/5

Đến 17/5/2019

1. Thu thập minh chứng

2.  Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

3.  Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 9

Từ 20/5

Đến 24/5/2019

1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

Nơi nhận:                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG

                                                                                                     CHỦ TỊCH

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– Hội đồng TĐG  th/h);

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (th/h);

– Lưu: NT                                                                                                                   

                                                                                                                                                       Phan Thị Thơm                                                                                                                                 

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn